English (UK)Magyar (HU)
Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
free templates joomla

Címlap

Tanulmányi tájékoztató tervezett képzéseinkről

Tanulmányi tájékoztató tervezett képzéseinkről

Tervezett szak: Informatikus könyvtáros alapképzési szak

Adatlap:

1. A véleményezést kérő felsőoktatási intézmény neve, címe
Pannon Egyetem, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
A felsőoktatási intézményben a tervezett képzésért közvetlenül felelős szervezeti egység
Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

2. A (magyar vagy külföldi) felsőoktatási intézménnyel együttműködésben folytatandó képzés esetén a partner intézmény(ek) neve, címe
-

3. A tervezett képzés helye(i) (székhely, telephely, külföld) és címe(i)
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

4. Az indítandó alapképzési szak megnevezése (a vonatkozó KKK szerint)
Informatikus könyvtáros alapképzési szak

5. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése (a vonatkozó KKK szerint)
- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
- szakképzettség: informatikus könyvtáros
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Librarian and Information Scientist

6. Az indítani tervezett szakirányok és/vagy specializációk.
Információ- és tudásmenedzsment szakirány

7. Az indítani tervezett képzési formák (a megfelelők aláhúzandók!)
teljes idejű (nappali), részidejű (levelező, esti), távoktatásos (t), székhelyen kívüli (szhk)

8. A tervezett hallgatói létszám képzési formánként (n, l, e, t, szhk):
20 nappali, 20 levelező évfolyamonként

9. A képzési idő 6 félév
 az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő: 180 kredit (a vonatkozó KKK szerint)
 a képzésben felveendő tanórák száma: 1406 (az összes hallgatói tanulmányi munkaidőn belül
 a szakmai gyakorlat - ha van - időtartama és jellege: 300 óra könyvtári gyakorlat)

10. A szak indításának tervezett időpontja: 2019. év, 2019/2020 tanév (év/tanév)

11. A szakfelelős oktató megnevezése (beosztása, tudományos fokozata):

Dr. habil. Ladányi István egyetemi docens

 

A képzés tartalma:

Társadalom- és bölcsészettudományok ismeretkör: 1) Bevezetés a pszichológiába, 2) Bevezetés a filozófiába, 3) Bevezetés a szociológiába, 4) Tudományrendszertan és könyvtárismeret, 5) Nyelv és társadalom, 6) Irodalomtudományi proszeminárium, 7) A tudomány, kutatás és művelődés intézményrendszerei, 8) Művelődéstörténet, 9) Pedagógiai kulturális tudományok
Könyvtártan és információszervezés ismeretkör: 1) Bibliográfia-készítés módszertana, 2) Írás-, könyv-, könyvtár- és sajtótörténet, 3) Könyvtár- és információtudomány alapjai és szaknyelve, 4) Könyvtártan, 5) Könyvtártan szeminárium, 6) Olvasástudomány, 7) Osztályozási rendszerek, információkeresési nyelvek, 8) Szakirodalmi információkeresés, 9) Gyermek- és ifjúsági irodalom, 10) Médiaismeret

Menedzsmentismeretek ismeretkör: 1) Művelődési és könyvtári jogszabályismeret, 2) Könyvtármenedzsment és minőségbiztosítás, 3) Pályázatírás és -menedzsment, 4) Kiadói alapismeretek
Informatika ismeretkör: 1) Informatikai ismeretek, 2) Könyvtári informatika, 3) Adatbáziskezelő rendszerek I., 4) Multimédia az oktatásban, 5) Kiadványszerkesztés

Kommunikációs ismeretek ismeretkör: 1) Kommunikáció I. Szakkommunikáció, 2) Perszonális és társadalmi kommunikáció, 3) Kommunikáció szóban és írásban

Információ- és tudásmenedzsment szakirány/ismeretkör: 1) Digitális könyvtári projektek, 2) Nemzetközi könyvtári trendek, 3) Tudománymetria, 4) Tudásmenedzsment, 5) Általános menedzsment, 6) Bevezetés a marketingbe, 7) Bevezetés a marketingbe gyakorlat, 8) Az IKT-biztonság alapjai, 9) Tudománypolitika

Nemzetközi hallgatói mobilitás

A nemzetközi hallgatói mobilitás fontos része az informatikus könyvtáros képzésnek, különös tekintettel a változó könyvtárhasználati folyamatokra. A nemzetközi tapasztalatok segíthetnek megérteni, hogy a hazai változások globális folyamatok részei, ugyanakkor változatos helyi gyakorlatok léteznek a könyvtár jövőjének megfogalmazásában.
A mobilitási ablakot a tanterv 5. félévébe építjük be. A fogadó intézmény kiválasztásához az intézeti és a kari nemzetközi koordinátor nyújt segítséget a szakvezetővel és a szakmai gyakorlat vezetőjével együtt. A szakmai gyakorlatok vezetője segít a hallgatók intézményválasztásában, figyelembe véve a szak és a hallgató igényeit. Az 5. félév tantárgyai lehetővé teszik a MOODLE-rendszer szerinti képzést is, illetve a hallgatói tudásszerzést a külföldi egyetemen, különös tekintettel a szabadon választható tárgyakra. Ez a tervezés a hallgatónak segít a kockázatmentességben és a szerzett kreditek elismerésében. A fejlett és bejáródott kari és egyetemi Erasmus-kapcsolatok zökkenőmentes szervezést és megvalósítást tesznek lehetővé, továbbá a Campus Mundi program lehetőségeit is hallgatóink figyelmébe ajánljuk.

A szak képzési és kimeneti követelményei (KKK)

TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET
INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: informatikus könyvtáros (Library and Information Science)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
- szakképzettség: informatikus könyvtáros
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Librarian and Information Scientist
3. Képzési terület: társadalomtudomány
4. A képzési idő félévekben: 6 félév
5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
- szak orientációja: gyakorlat-orientált (60-70 százalék)
- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 322
7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja informatikus könyvtáros szakemberek képzése, akik könyvtárosi ismeretekre és korszerű informatikai tudásra tesznek szert, melynek birtokában képesek a különböző típusú könyvtárak, valamint a tájékoztatási, információ feldolgozási és közvetítési feladatokat végző szervezetek gyakorlati szaktudást igénylő munkaköreinek betöltésére. Képesek tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységre, segítség nyújtására a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. Az informatikus könyvtáros
a) tudása
- Ismeri a könyvtári szakterülete működését meghatározó társadalmi, strukturális, gazdasági, politikai és technológiai folyamatok legfontosabb tényezőit.
- Tisztában van a könyvtár- és információtudomány alapfogalmaival és a rájuk épülő speciális szakszókészlet elemeivel.
- Átfogóan ismeri a hazai és európai uniós könyvtári, információs és információgazdasági stratégiákat, jogi szabályozásokat, intézményrendszereket, programokat.
- Ismeri a hazai és külföldi dokumentumok és információk értékelésével, kiválasztásával, a gyűjteményszervezéssel, a formai és tartalmi feldolgozással, a keresőrendszerek használatával, működtetésével, fejlesztésével, valamint a könyvtári szolgáltatások nyújtásával és tervezésével kapcsolatos alapelveket.
- Áttekintéssel rendelkezik az informatikai és infokommunikációs eszközök, módszerek, technikák alkalmazásának, hasznosításának lehetőségeiről, a számítógépes információs és tájékoztató rendszerek alkalmazásával, működtetésével, fejlesztésével, továbbá az elektronikus dokumentumok létrehozásával kapcsolatos alapelvekről.
- Ismeri az információs műveltség és a digitális kompetencia fogalmi rendszerét, valamint birtokolja a fogalmi körbe tartozó ismeretek jelentős részét.
- Ismeri a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok könyvtári ellátásának alapvető módszereit és eszközeit.
- Ismeri az információ- és tudásszervezéssel kapcsolatos feladatai ellátásához szükséges kommunikációs, szervezési, marketing, kapcsolattartási és kapcsolatépítési, tervezési, projektvezetési, minőségirányítási, humánerőforrás fejlesztési alapfogalmakat, alapelveket.
- Alapos ismeretekkel és adekvát problémamegoldási technikákkal rendelkezik a könyvtári konfliktuskezelés területén.
- Ismeri a könyvtári szakterület és határterületei információs igényének kielégítését szolgáló legfontosabb szakirodalmi forrásokat, ismeretszerzési és problémamegoldási módszereket.
b) képességei
- Képes a munkája során megismert vagy feltárt tények alapos és részletes elemzésére, az eredményekből kibontható összefüggések feltárására, reális értékítéleteket alkot és az ezekből levonható következtetésekre építve önálló javaslatokat fogalmaz meg.
- Eligazodik a könyvtári terület összefüggései, a könyvtári terület működését meghatározó folyamatok, hazai és európai uniós könyvtári, információs és információgazdasági stratégiák, jogi szabályozások, intézményrendszerek, programok között.
- Mindennapi szakmai szóhasználatában beépült ismeretként jelennek meg a könyvtár- és információtudomány alapfogalmai és a rájuk épülő speciális szakszókészlet elemei, melyeket magabiztosan képes használni.
- Képes ismereteinek hatékony alkalmazására az egyes könyvtári munkaterületeken, a gyűjteményszervezés, az információ- és dokumentum feldolgozás, az információkeresés, az információ- és dokumentumszolgáltatás és egyéb könyvtári szolgáltatások területén.
- Képes a könyvtári területen alkalmazott informatikai és infokommunikációs eszközök használatának elsajátítására, a számítógépes információs rendszerek alkalmazására.
- Magas szinten képes a vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, ikonokkal tagolt szövegek, táblázatok, adatsorok, vizuális szövegek megértésére, értelmezésére.
- Képes aktív szerepet vállalni a hagyományos és online közösségfejlesztésben, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélynövelésében, valamint az élethosszig tartó tanulás támogatásában.
- Képes arra, hogy eligazodjon a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára nyújtott szolgáltatások, a gyakorlat által felvetett konkrét problémák és a lehetséges megoldási modellek, jó gyakorlatok között.
- Képes a felhasználókkal, a partnerekkel (könyvkiadók, könyvtárak, könyvterjesztők, adatbázis-szolgáltatók, informatikai fejlesztők, egyéb közgyűjtemények, kulturális és oktatási intézmények), valamint a fenntartókkal való kapcsolattartáshoz szükséges szóbeli, írásbeli kommunikációra, és ezeknek a képességeknek a fejlesztésére.
- Képes az elsajátított problémamegoldó technikák hatékony és adekvát alkalmazására a könyvtári konfliktuskezelés területén, a használókkal és más partnerekkel való kommunikációban.
- Szakterületének új ismereteit hatékonyan feldolgozza, rendszerezi és alkalmazza. Képes áttekinteni és kezelni az egyes tudományterületek hagyományos és elektronikus szakirodalmi forrásait, a szaktudományi adatbázisokat, magabiztosan használja a könyvtári adatbázisokat és a működtetésükre szolgáló eszközöket.
c) attitűdje
- Tudatos értékközvetítést vállal a humanizmus, a béke, a haza, a nemzet, a szabadság, a demokrácia, a szolidaritás, a kulturális pluralizmus, a nemzeti kultúra, és a környezetvédelem területén, harcol az értékek rombolásával (fajgyűlölet, militarizmus, kultúraellenesség, kulturális monopólium, egyéni és kollektív jogok megsértése, a természeti környezet tönkretétele) szemben.
- Együttműködési készséggel, empátiával fordul a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felé, és azonosul a könyvtárak szerepvállalásával a társadalmi esélyegyenlőtlenségek mérséklésében.
- Elkötelezett a lakosság legkülönbözőbb csoportjait érintő digitális kompetenciafejlesztés területén.
- Elfogadja a könyvtárakban általánossá váló minőségszemléletet, az ezzel járó feladatokat és kötelezettségeket.
- Minőségtudattal rendelkezik, és saját tevékenységét is kritikusan szemléli. Részese kíván lenni a könyvtári szolgáltatások jó minőségét garantáló minőségi láncolatnak.
- Törekszik az információs társadalomban eligazodni tudó kritikus gondolkodásmód kialakítására.
- Munkáját siker- és szolgáltatásorientáltság jellemzi annak érdekében, hogy a magas szintű szolgáltatások eredményeként erősödjön a könyvtárak társadalmi elismertsége és elfogadottsága.
- Nyitott a könyvtári innováció minden formája iránt, befogadó és egyben kritikus a könyvtári munkát érintő elméleti, gyakorlati és módszertani újításokkal szemben.
- Elfogadja és alkalmazza a mindennapok könyvtári gyakorlatában igazolt megoldásokat, él a szakmai továbbképzés minden formális és informális lehetőségével.
- Támogatja és tiszteletben tartja a könyvtárhasználók nemzeti, európai, etnikai, vallási, illetve lokális azonosságtudatát, kulturális identitását, annak megőrzését.
- Munkája során követi a magyar könyvtárosság etikai kódexe közös szakmai normáit.
- Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.
d) autonómiája és felelőssége
- Szűkebb szakmai területén, személyes felelősségi körében önálló és kezdeményező szerepet vállal abban, hogy a társadalomban kialakult könyvtárkép egyre pozitívabbá váljon.
- Felelősen áll ki a könyvtári munkavégzést, a könyvtári rendszer működését, a könyvtárosok és a használók jogait szabályozó jogi normák következetes végrehajtása mellett.
- Következetesen képviseli a könyvtárhasználók érdekeit, önálló kezdeményezéseket tesz a használók jogainak érvényesítéséért.
- Felelősen vesz részt a könyvtári területen is egyre általánosabbá váló csoportmunkában. Erős érdekérvényesítésre képes a projektek sikeres végrehajtása érdekében.
- A szervezeti struktúrában elfoglalt helyének megfelelő önállósággal, proaktivitással és felelősséggel szervezi munkáját, és az irányítása alatt dolgozó munkatársak tevékenységét.
- Önálló, konstruktív és erős érdekérvényesítő az intézményen belüli és kívüli együttműködési formákban, könyvtáros szakmai szervezetekben.
- Kiváló szervező- és kezdeményezőkészséggel rendelkezik, amelyet hatékonyan képes kamatoztatni a könyvtári közönségkapcsolatok és pályázati projektek területén.
8. Az alapképzés jellemzői
8.1. Szakmai jellemzők
8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
- társadalom- és bölcsészettudományok 15-25 kredit;
- könyvtártan és információszervezés 30-40 kredit;
- menedzsment ismeretek 5-20 kredit;
- informatika 15-25 kredit;
- kommunikációs ismeretek 5-20 kredit.
8.1.2. A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret. A válaszható specializációk kreditaránya további 35-50 kredit.
8.2. Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
8.3. A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai törzsanyag részeként a szakmai gyakorlat könyvtárakban és információszolgáltató szervezetekben végzett gyakorlatokat foglal magában. Az összesen minimum 300 óra időtartamú szakmai gyakorlatok követelményeit a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg, kreditértéke 15 kredit.